IS obchodu pard-optika.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201415923.

  • Plne rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre vybavenie objednávok potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkmi.
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu Rapier s. r. o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.
  • Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielok.
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu Rapier s. r. o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu pard-optika.sk (ďalej len “Obchod”) je Rapier,s.r.o.,Nová 118/20, 962 62 Sása IČO: 44565445, DIČ DPH: SK2820000645. My v pard-optika.sk chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.


Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • dodacia adresa, ktorá je zároveň fakturačná adresa
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Využívame ich pre potreby účtovného a fakturačného systému. Svoje registračné údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, môžete nás požiadať o to e-mailom. Vaše konto bude zmazané.


V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky (prostredníctvom Internet bankingu), ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby peniaze vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.


Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).


Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.pard-optika.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť údaje“.


Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.


Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.